Oficjalna strona Klubu

Współpraca Barciczanki z Pogonią Lwów rozpoczęta

Zachęcamy do lektury porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy Barciczanką Barcice a Pogonią Lwów. Tuż po meczu sparingowym odbyło się uroczyste spotkanie w pobliskiej rezydencji Las Vegas, gdzie złożono podpisy pod umową.

TREŚĆ POROZUMIENIA
Zawartego pomiędzy Ludowym Klubem Sportowym „Barciczanka” Barcice, 33-342 Barcice, reprezentowanym przez:
1. Pawła Cieślicki – Prezes Zarządu
2. Kazimierza Pabian – Dyrektor Klubu

a Lwowskim Klubem Sportowym „Pogoń” Lwów, ul. Ak. Kuczera 20/2, reprezentowanym przez:
1. Marka Horbań – Prezes Klubu
2. Czesława Zajdel – Kierownik Sekcji Piłkarskiej

Podstawowym celem niniejszego porozumienia jest nawiązanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi klubami sportowymi, wzajemna wymiana doświadczeń, popularyzacja piłki nożnej oraz wspólne budowanie dobrego wizerunku zaprzyjaźnionych klubów, krajowych Związków Piłki Nożnej i obu sąsiednich krajów.

Współpraca obu klubów ma polegać głównie na wymianie myśli szkoleniowej oraz promocji zawodników uprawiających dyscyplinę piłki nożnej w tym przede wszystkim młodych i utalentowanych adeptów piłkarstwa.

Kluby, jako sygnatariusze niniejszego porozumienia, zobowiązują się między innymi do:
organizowania obozów szkoleniowych, turniejów piłkarskich oraz meczów pokazowych z udziałem między innymi „Barciczanki” Barcice i „Pogoni” Lwów w różnych kategoriach wiekowych (w tym również oldbojów) na terenie obu krajów;
wymiany, wypożyczania, transferów czasowych i definitywnych zawodników piłki nożnej „Barciczanki” Barcice i „Pogoni” Lwów na zasadach porozumienia stron z zachowaniem obowiązujących przepisów związkowych obu krajów;
współorganizowania imprez sportowych, heppeningów, festynów integracyjnych, ect. z udziałem członków klubów oraz zawodników „Barciczanki” Barcice i „Pogoni” Lwów jak również innych współpracujących z klubami instytucji prawnych i osób fizycznych;
ciągłego dbania o dobry wizerunek wszystkich drużyn piłkarskich obu współpracujących klubów;
organizowania wspólnych szkoleń dla trenerów, instruktorów oraz osób zajmujących się organizacją imprez sportowych oraz zapewnienia współpracy pomiędzy tymi osobami;
organizowania cyklicznych spotkań pomiędzy organami zarządzającymi oboma klubami w celu kontynuowania i nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy oraz w celu wzajemnej wymiany doświadczeń, naprzemiennie na terenie obu krajów.

Strony porozumienia zgodnie oświadczają, że niniejsze porozumienie nie rodzi żadnych wzajemnych roszczeń finansowych.

Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do poszanowania swoich interesów i udzielania sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania porozumienia.

Kluby, jako sygnatariusze niniejszego porozumienia zobowiązują się do zamieszczenia jego treści na oficjalnych stronach internetowych swoich klubów oraz dołożą wszelkich starań aby informacja o jego zawarciu znalazła się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego porozumienia. Strony poczynią również starania mające na celu rozpowszechnienie w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach przedmiotu i celu zawarcia niniejszego porozumienia.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarza dla każdej ze stron.

zdjęcie: Stanisław Śmierciak